კონფერენციები

CRRC-საქართველო 2013 წლიდან ყოველწლიურად მართავს მეთოდოლოგიურ კონფერენციას, რომლის მიზანია თავი მოუყაროს ადგილობრივ და საერთაშორისო მკვლევრებს, რომელთაც სურვილი აქვთ, შეისწავლონ მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური საკითხები და გაანალიზონ/ხელი შეუწყონ აღნიშნული პრაქტიკის გავრცელებას სამხრეთ კავკასიაში.

რუსეთის გაუმართლებელმა ომმა უკრაინის წინააღმდეგ სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და დემოგრაფიული სიტუაცია შეცვალა. ომმა გეოპოლიტიკურ კუთვნილებასთან დაკავშირებით რეგიონში არსებული დისკუსიები გააძლიერა. სომხეთსა და საქართველოში ასობით ათასი მიგრანტის შემოსვლამ ამ ქვეყნების მყიფე ეკონომიკა ახალი გამოწვევებისა და პოტენციური შესაძლებლობების წინაშე დააყენა. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დღემდე დაძაბული ურთიერთობის ფონზე რეგიონში კიდევ ერთი პოტენციურად ტურბულენტური წელი დაიწყო.
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები ნელ-ნელა გამოდიან COVID-19-ის შოკიდან. საერთაშორისო მონეტარული ფონდის მიხედვით, საქართველოსა და სომხეთში 5.8%-იან და 4.5%-იან ზრდის მაჩვენებელს პროგნოზირებენ 2022 წლისთვის. მიუხედავად ამისა, პანდემიამდელი ეკონომიკური პირობების შექმნა რთულია რეგიონისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურული და პოლიტიკური ფაქტორების გამო. კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ფაქტორი უკავშირდება ზრდის სარგებელის თანაბარ განაწილებას აღნიშნულ სოციალურად არათანაბარ საზოგადოებებში.
სამხრეთ კავკასიამ მღელვარე 2020 წელი გამოიარა. გლობალურმა COVID-19-ის პანდემიამ და მთიან ყარაბაღში განახლებულმა საომარმა მოქმედებებმა შეცვალეს რეგიონი. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მხრიდან პანდემიის შედეგებთან ბრძოლის პარალელურად, კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა გამოწვევებისადმი ინსტიტუციური პასუხები საკმარისი და იყო თუ არა ვირუსის შესაჩერებლად წარმოდგენილი შეზღუდვები პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი. მთიანი ყარაბაღის 2020 წლის ომმა ძირეულად შეცვალა სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური გეოგრაფია.
ბოლო ათწლეული ფართო პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებით გამოირჩეოდა სამხრეთ კავკასიისთვის. პირველ ათ წელში მომხდარმა მოვლენებმა, მათ შორის, 2018 წლის სომხეთის “ხავერდოვანმა რევოლუციამ”, 2016 წლის მთიანი ყარაბაღის “ოთხდღიანმა ომმა”,  რეგიონისთვის არჩევნებით შეცვლილი მთავრობის პირველმა პრეცედენტმა 2012 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში და ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების არასტაბილურმა ხასიათმა, მნიშვნელოვნად შეცვალა რეგიონი.
2018 წლის 14 მაისს, NDI და CRRC-საქართველო ორგანიზებას უწევენ მეორე საერთაშორისო კონფერენციას არჩევნებისა და პოლიტიკის შესახებ – „დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში კვლევის ძალა და მისი გავლენა“. აღნიშნული კონფერენცია თავს უყრის პოლიტიკის ანალიტიკოსებსა და პრაქტიკოსებს საქართველოდან და საზღვარგარეთიდან, რათა მათ შეძლონ თავიანთი გამოცდილებებისა და მეთოდების გაზიარება, ერთი მხრივ, და საუკეთესო პრაქტიკისა და მიღებული გაკვეთილების განხილვა, მეორე მხრივ.
საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ, სამხრეთ კავკასიაში გავხდით მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გარდაქმნების მომსწრენი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საინტერესოა ამ გარდაქმნების ადგილობრივ და საერთაშორისო ჭრილში განხილვა, 2015 წლის 26 ივნისს, CRRC-საქართველომ ორგანიზება გაუკეთა კონფერენციას, სადაც დარგის ექსპერტებმა და დაინტერესებულ მხარეებმა განიხილეს საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში განვითარებული პროცესები და იმსჯელეს ახალი მიდგომებზე ამ ტენდენციების უკეთ გასაანალიზებლად.
2014 წლის 25 მაისს, CRRC-საქართველოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე ადგილობრივ და საერთაშორისო მკლვევრებს საშუალება მიეცათ, შეედარებინათ თავიანთი კვლევის მეთოდები და განეხილათ შესაბამისი მიგნებები. სადისკუსიო თემები შეეხო არაერთ დარგს, მათ შორის, ეკონომიკა, დემოგრაფია, სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, ფსიქოლოგია და სხვა.
კონფერენციის განმავლობაში, ადგილობრივ და საერთაშორისო მკვლევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას საშუალება ჰქონდათ, ემსჯელათ კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებულ ძირითად გამოწვევებზე. ასევე, მათ განიხილეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კვლევის განვითარებასთან დაკავშირებული ახალი შესახლებლობები.